KOTILAISTEN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT:
1§ Yhdistyksen nimi on Kotilaisten Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on: ylläpitää yhteyttä Kotilaisten suvun jäsenten välillä ja tutustuttaa heitä toisiinsa hankkia, järjestää ja säilyttää tietoja, kirjallisia kuvauksia, valokuvia ja muistoesineitä sekä muuta aineistoa suvun ja sen jäsenten vaiheista sekä edistää sukututkimusta ja sukumuistojen tallettamista, paikallisten kerhojen perustamista sekä lujittaa sukuhenkeä ja sukunimen tuntemusta sekä mahdollisuuksien mukaan taloudellisestikin edistää lahjakkaiden suvun jäsenten pyrkimyksiä ja kehitystä. 

3 § Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Kotilaisen sukuun kuuluva ja Kotilaisista isän tai äidin puolelta polveutuva henkilö samoin kuin myös jokainen, joka on tai on ollut naimisissa tai avioliitonomaisessa suhteessa mainittuun sukuun kuuluvan tai siitä polveutuvan henkilön kanssa. Nämä henkilöt katsotaan suvun jäseniksi. Kotilaisten sukuun kuuluvan, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on kirjallisesti ilmoitettava aikomuksestaan yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä. Yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistään luetteloa, johon merkitään yhdistyksen jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa jäsenyydestä siinä järjestyksessä kuin yhdistyslaissa säädetään. 

4 § Yhdistys voi valita erityisesti ansioituneen jäsenen kunniajäseneksi. Kunniajäsen valitaan hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa. 

5 § Yhdistyksen jäsen on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti yhdistykselle perheensä nimen-, osoitteenmuutoksista ja kuolemantapauksista. 

6 § Yhdistyksen jäsenen on suoritettava jäsenmaksu. Jäsenmaksu suoritetaan kerran kolmessa vuodessa. Kolmen vuoden pituisen kauden jäsenmaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen varsinainen kokous. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta. 

7 § Yhdistyksellä on hallitus, jossa on kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen valitsee yhdistyksen varsinainen kokous kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on valintaa koskevan yhdistyksen varsinaisen kokouksen päättymisestä seuraavan yhdistyksen varsinaisen kokouksen päättymiseen Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme muuta hallituksen jäsentä. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. 

8 § Yhdistyksellä on yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on kolme (3) vuotta alkaen valintaa koskevan yhdistyksen varsinaisen kokouksen päättymisestä seuraavan yhdistyksen varsinaisen kokouksen päättymiseen asti.

9 § Yhdistys voi valita sopivaksi katsotun jäsenensä sukuseuran esimieheksi. Sukuseuran esimies valitaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Sukuseuran esimiehellä on oikeus valvoa, että yhdistyksen asioita hoidetaan sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti, ja mikäli aihetta on, tehdä huomautuksia hallitukselle ja yhdistyksen kokouksille. Esimiehellä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksessa sukuseuran esimies, mikäli hän on läsnä, avaa kokouksen ja on siinä puheenjohtajana, jollei halua luopua mainitusta tehtävästä. 

10 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on annettava toiminnantarkastajalle 11 §:ssä mainittua tarkoitusta varten tilikauden päättymistä seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. 

11 § Toiminnantarkastajan on viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta annettava hallitukselle kirjalliset, yhdistyksen kokoukselle osoitetut toiminnantarkastuslausunnot yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta erikseen kultakin kolmelta tilikaudelta.  

12 § Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään joka kolmas vuosi touko-kesäkuussa. Kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Esitetään tilinpäätökset ja toiminnantarkastajan lausunnot sekä vahvistetaan tilinpäätökset Esitetään hallituksen toimintaselostus kuluneelta kaudelta Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta toimenpiteestä, johon hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta Päätetään kolmivuotiskauden jäsenmaksun suuruudesta Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja Käsitellään muut hallituksen, sukuseuran esimiehen tai yhdistyksen jäsenen esittämät asiat. Yhdistyksen jäsenen yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat on toimitettava hallitukselle 14 vuorokautta ennen kokousta. 

13 § Tarpeen vaatiessa yhdistyksen hallitus voi joko omasta aloitteestaan tai sukuseuran esimiehen vaatimuksesta kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle tai milloin 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää erikseen ilmoitettua asiaa varten. 

14 § Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä, joka lähetetään jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla osoitteella. Kokouskutsu on julkaistava kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen paikka ja aika sekä huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan hallituksen harkinnan mukaan joko kirjeellä tai ilmoittamalla sanomalehdessä. 

15 § Jäsenmaksut, lahjoituksina ja avustuksina saadut varansa yhdistys käyttää tarkoitustensa edistämiseen. Yhdistys saa omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta. 

16 § Jos yhdistys purkautuu, tai se lakkautetaan, käytetään sen varat, sen jälkeen kun yhdistyksen velat on maksettu, hallituksen harkinnan mukaan tavalla, joka täyttää 2 §:n tarkoitusta. Arkisto on luovutettava arkistolaitokselle. 

17§ Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 
Sukuseuran perustamispäätös on tehty Heinävedellä Kotilanmäellä 26. pnä ja säännöt hyväksytty Heinäveden Vahvalahdessa kesäkuun 27 pnä 1954. 
  • Oikeusministeri on hyväksynyt yhdistysrekisteriin toukokuun 4 pnä 1955, rekisterinumerolla 67235. 
  • Sääntöjen muutos on hyväksytty ja merkitty rekisteriin 28.12.1963, sivu 134/237. 
  • Toinen sääntöjen muutos on hyväksytty ja merkitty yhdistysrekisteriin 13.2.1992. 
  • Kolmas sääntöjen muutos on hyväksytty ja merkitty yhdistysrekisteriin 5.6.2014.
(c) 2021 Kotilaisten sukuseura ry